سلام...

سالن در روز 94/7/3 در ساعت 14:45 در مکان فاطمیه 10 سالن شهدای لشگر برگزار میگردد.