اون که شبها بیداره

 

             لباس رزم داره

مواظب شهر ماست

 

             مواظب خونه هاست

پلیس مهربونه

             همیشه خوش زبونه

اون که تفنگ داره

                               کلاه قشنگ داره

با آدمهای بدکار

             با دزدای خطاکار

دشمنه و می جنگه

                               آقا پلیسه زرنگه

وقتی توی خیابون

 

                              ماشین میاد چپ و راست

پلیس راهنمایی

                             مواظب بچه هاست

بچه خوب همیشه

 

         از خط کشی رد می شه