گاهی یک حرف

یک دل را عاشق می کند

گاهی هم یک حرف

یک دل را می شکند

این روزها

این حرف ها

چه ها که نمی کند.